CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND THÀNH PHỐ TUY HÒA CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND THÀNH PHỐ TUY HÒA

HĐND THÀNH PHỐ TUY HÒA

 

THÔNG TIN CHUNG:

TÊN CƠ QUAN  :

HĐND THÀNH PHỐ TUY HÒA

ĐỊA CHỈ

02 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 1, TP.TUY HÒA.

EMAIL:

hdndtp.tuyhoa@phuyen.gov.vn

 

 

I. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ TUY HÒA:

STT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại
cơ quan

Thư công vụ

1

Chủ tịch

Ông Huỳnh Ngọc Oánh

 

 

2

Phó chủ tịch

Ông Nguyễn Hồng Vân

057.3811834

nguyenhongvan@phuyen.gov.vn

 

 

 

II. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ TUY HÒA:

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Thư công vụ

1

Trưởng Ban

Ông Đặng Thái Bình

 

2

Phó trưởng Ban

Bà Mai Thị Ngọc Tuyết

maithingoctuyet@phuyen.gov.vn

 

 

 

III. BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ TUY HÒA:

STT

Chức vụ

Họ và tên

Thư công vụ

1

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đình Tạo

 

2

Phó trưởng Ban

Ông Nguyễn Xuân Vỹ