GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2965883
Số người đang truy cập: 12

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân

      Trong những năm qua, UBND thành phố Tuy Hòa đã tích cực chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố; đồng thời, tổ chức nhiều buổi giao ban để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả tính đến ngày 31/5/2016, UBND thành phố đã cấp được 1.289 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, cấp lần đầu 262 giấy chứng nhận, với diện tích 7,61ha, chuyển nhượng tặng cho, tách thửa  1.027 giấy chứng nhận.

      Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vẫn còn gặp nhiều vướng mắc do các nguyên nhân như:  tranh chấp, khiếu nại; lấn chiếm; tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch; giao đất trái thẩm quyền; … dẫn đến số hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết kịp thời cho người dân.

      Để kịp thời giải quyết tháo gỡ các vướng mắc và giải quyết dứt điểm số hồ sơ trễ hẹn tại UBND các Phường, xã, phòng Tài nguyên và Môi trường nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân, UBND thành phố Tuy Hòa đã chỉ đạo Chủ tịch UBND 16 phường, xã kiểm tra, rà soát, phân loại số hồ sơ đang tồn tại UBND các phường, xã (kể cả số hồ sơ đã giải quyết nhưng chưa chuyển trả cho công dân). Tổng hợp báo cáo gửi về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp giải quyết; đồng thời, giao phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, phân loại số hồ sơ đang tồn tại, vướng mắc tổng hợp báo cáo UBND thành phố tổ chức cuộc họp với các phòng ban, cơ quan chức năng và UBND phường, xã để thống nhất hướng giải quyết dứt điểm số hồ sơ còn tồn đọng, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân.

Minh Tứ