GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2965682
Số người đang truy cập: 11

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban của UBND thành phố

 

     Thành phố Tuy Hòa là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Phú Yên, nằm trong chuỗi đô thị duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, rất thuận lợi trong việc liên kết phát triển với các đô thị như: thành phố Nha Trang, thành phố Quy Nhơn, thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố Pleiku… Với bờ biển dài và đồng bằng màu mỡ, Tuy Hòa có tiềm năng và thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt hải sản, đặc biệt là đánh bắt xa bờ, thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với tài nguyên biển, phát triển nông nghiệp công nghệ cao... Bên cạnh đó, sự ưu đãi về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên cũng tạo ra những điều kiện hết sức thuận lợi để thành phố Tuy Hòa mở rộng giao lưu kinh tế với các vùng phụ cận trong tỉnh và cả nước.

     Tuy nhiên, sự phát triển của một địa phương bao giờ cũng xuất phát từ yếu tố con người. Muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, yêu cầu về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, việc sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban thuộc UBND thành phố trong thực thi công vụ có ý nghĩa rất quan trọng.

     Xuất phát từ yêu cầu nói trên và để đánh giá đúng thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các phòng ban của UBND thành phố Tuy Hòa, tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, từ đó đưa ra những những giải pháp cơ bản, mang tính đột phá góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thành phố Tuy Hòa đã và đang thực hiện một số nội dung như sau:

     Một là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban của thành phố Tuy Hòa

     Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban của thành phố Tuy Hòa phải xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu các tổ chức chính trị. Việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên và mang tính chiến lược lâu dài. Đây là biện pháp quan trọng, cơ bản và mang tính nền tảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Tuy Hòa và các quy định hiện hành.

     Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng công tác luân chuyển và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức phải bám sát tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức.

     Hai là, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của các phòng ban trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ được giao, xác định rõ mối quan hệ giữa các phòng chức năng, cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân

     Các phòng ban của UBND thành phố khi thành lập đều được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động trong không gian pháp luật với các mối quan hệ rất đa dạng, phong phú, thậm chí khá phức tạp, không chỉ điều chỉnh mối quan nội bộ của phòng ban mà còn có các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài. Do đó, việc xây dựng Quy chế làm việc nhằm điều chỉnh quan hệ xử sự bên trong và các mối quan hệ giữa cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức với nhau và cơ quan, tổ chức với công dân là một yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với UBND thành phố trong công tác cải cách hành chính.

     Ba là, ban hành các chuẩn mực của cán bộ, công chức và viên chức trong việc tiếp công dân, trong đó thường xuyên tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với công tác cải cách hành chính

     Nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dân, tạo sự thay đổi trong nhận thức của người dân về công tác cải cách hành chính, nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, thành phố Tuy Hòa đã triển khai các quy định nhằm xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Tuy Hòa "thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật","biết chào hỏi, biết lắng nghe, biết giải thích, biết xin lỗi, biết cảm ơn".

     Với những giải pháp đã nêu trên, UBND thành phố Tuy Hòa kỳ vọng từ nay đến năm 2020 có thể xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND thành phố tình hình mới./.

Nguyễn Lương Sinh