GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3299120
Số người đang truy cập: 2

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017

 

     Nhằm tổ chức tốt các hoạt động lễ hội năm 2017 diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách, đặc biệt là dịp đầu xuân mới, UBND thành phố đã ban hành công văn chỉ đạo các phòng ban, cơ quan và UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 trên địa bàn thành phố.

     Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/5/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 17/10/2014 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/1/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường và xã hội thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội…

     Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn; không cấp phép tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, các lễ hội có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc trong dư luận xã hội; không để các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn xin, chèo kéo khách du lịch… diễn ra trong lễ hội. Các cơ sở kinh doanh ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của cơ quan chức năng; bố trí cơ sở vật chất và nguồn nhân lực hu gom rác thải hợp lý, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.

     Thực hiện tốt việc phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông, có phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội. Đối với những lễ hội có các hoạt động diễn ra trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội và du khách; chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa.

     Có phương án quản lý hòm công đức; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; định hướng tuyên truyền giới thiệu về nguồn gốc, giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hôi, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Công Phước