GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2080646
Số người đang truy cập: 12

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị

 


Toàn cảnh hội nghị.

      Sáng ngày 18/5/2017, Thành ủy Tuy Hòa tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TU ngày 26/12/2017 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18/11/2010 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 20/3/2017 của BTV Thành ủy. Tham dự hội nghị quán triệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, chủ trì hội nghị là các đồng chí Thường trực Thành ủy.

      Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 20/3/2017 của BTV Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18/11/2010 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

      Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần ngăn ngừa từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn thành phố./.

Công Phước