GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 2084759
Số người đang truy cập: 9

Tin tức Thành Phố Tin tức Thành Phố

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 


Toàn cảnh hội nghị

     Ngày 30/5/2017, Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn thành phố, các đ/c trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQVN thành phố và các TCCS Đảng trực thuộc Thành ủy Tuy Hòa. Đ/c Lương Mộng Sanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa chủ trì hội nghị.

     Thông báo nhanh tại hội nghị, đ/c Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Từ ngày 05-10/5/2017, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến về Đề án "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Đề án "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; Đề án tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân"; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4 đến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ…

     Sau hội nghị này, TP Tuy Hòa sẽ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các phường xã.

Khánh Diêu