GIỚI THIỆU TP TUY HÒA GIỚI THIỆU TP TUY HÒA

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập: 3464555
Số người đang truy cập: 3

Tin chỉ đạo điều hành Tin chỉ đạo điều hành

Chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Tuy Hòa

Công văn số 6131/UBND-NV ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Tuy Hòa