image banner

Tiếp tục công khai lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa

Tiếp tục công khai lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa
Danh sách các ý kiến góp ý
QR