image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thành phố Tuy Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, thành phố

Sáng 30/11, Thành uỷ Tuy Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai, thực hiện các Chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ và đảng viên các chi bộ trực thuộc Thành uỷ.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Dự  hội có các đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Huỳnh Ngọc Oánh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Đình Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chương trình số 21-CTr/TU, ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 13/9/2023 của Thành ủy Tuy Hòa thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 06/10/2023 của Thành ủy Tuy Hòa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 64-KH/TW, ngày 18/10/2023 Kết luận Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 – 2024; Kết luận số 65-KH/TW, ngày 21/10/2023 Kết luận của Bộ Chính trị về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025; Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 19/5/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 06/10/2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy Phú Yên và Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 21/8/2023 của Thành ủy Tuy Hòa thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình số 31-CTr/TU, ngày 22/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9-5-2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW, ngày 6/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Huỳnh Ngọc Oánh quán triệt tại hội nghị

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục quán triệt: Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”. Kết luận 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định số 1015-QĐ/TU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài, có quan hệ tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài. Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”. Đề án số 01-ĐA/ĐUCA ngày 12/5/2023 của Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Phú Yên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

anh tin bai

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, hội nghị này giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung các Chương trình của Tỉnh ủy, Thành ủy, các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo theo tinh thần định hướng chỉ đạo, nhất là những điểm cốt lõi trong từng Chương trình, từng văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, từ đó nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố.

Tin &ảnh: Thanh Huy

Tin mới
Tin nổi bật
QR