image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Chuyển biến trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Kin toàn, sp xếp li t chc b máy ca các cơ quan, t chc hành chính, đơn v s nghip công lp đm bo tinh gn. Điu chnh vic gim biên chế phù hp vi tình hình thc tếĐó là nhng vic làm đã và đang đưc tnh cùng các đa phương, đơn v tiếp tc n lc thc hin.

anh tin bai

Thi tuyên truyền cải cách hành chính là một trong những cơ hội để các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính. Trong ảnh: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ trao giải thưởng cho đại diện các đơn vị tham gia. Ảnh: PHẠM THÙY

Khc phc tình trng chng chéo

 

Theo UBND tỉnh, cùng với ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 30 cơ quan, đơn vị; từ năm 2023 đến nay, tỉnh đã thực hiện thí điểm hợp nhất, giải thể, tổ chức lại một số ban quản lý, trung tâm… Qua đó, bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục kiện toàn, đảm bảo tinh gọn.

 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh còn 124 phòng thuộc cơ quan chuyên môn, chi cục và tương đương thuộc sở, giảm 8 phòng so với năm 2019; có 446 đơn vị sự nghiệp, giảm 139 đơn vị so với năm 2017.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa Mai Ne cho biết công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý cán bộ, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện Tây Hòa trong thời gian qua được thực hiện đúng quy định; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện theo quy định.

 

Hiện các phòng chuyên môn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện bảo đảm nguyên tắc bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và bảo đảm tính thống nhất, thông suốt về quản lý ngành, lĩnh vực công tác; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; phù hợp, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các tổ chức khác.

 

Còn theo Chủ tịch UBND TX Đông Hòa Nguyễn Lê Vi Phúc, trong năm 2023, Đông Hòa đã tiến hành hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã.

 

Công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý cán bộ, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định. Đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được bổ sung, kiện toàn kịp thời đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị được quản lý chặt chẽ, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng.

 

Đồng chí Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết: “Nhìn chung, sau sắp xếp các tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập đã ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được phân định rõ ràng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp; cơ bản đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị”.

 

Tiếp tc hoàn thin

 

Theo Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy, để thực hiện thành công việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh, nhất là trong lãnh đạo xây dựng, nâng cấp TP Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025, UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp công chức, viên chức đúng vị trí việc làm theo quy định. Đồng thời sắp xếp các phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

 

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa Trần Minh Trí cũng cho hay: Trong thời gian đến, Tây Hòa tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, điều hành và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền trong phạm vi được phân cấp.

 

Đồng thời thực hiện tốt công tác sắp xếp, bố trí và kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng, đủ số lượng theo quy định.

 

Theo UBND tỉnh, công tác cải cách bộ máy hành chính thời gian qua đã được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Do đó, trong thời gian đến, tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn hơn.

 

Đồng thời tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong hoạt động của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước bảo đảm quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, ngành.

 

“UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, không trung thực gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu thay thế cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã được yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính nhưng vẫn không có chuyển biến thì phải xem xét trách nhiệm cá nhân và chuyển đổi vị trí công tác khác…”, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

 

Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức; tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhanh chóng có giải pháp khắc phục những yếu kém, tháo gỡ điểm nghẽn trong nhiều năm; rà soát, tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính và lĩnh vực, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao… Khi đó, bộ máy hành chính sẽ cải thiện rõ rệt.

 

Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

THeo PHM THÙY/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR