image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
 • Thành ủy
  • Thường trực Thành ủy
  • Văn phòng Thành ủy
  • Ban Tổ chức
  • Ban Dân Vận
  • Ban Tuyên Giáo
  • Ủy ban kiểm tra
 • HĐND Thành phố
  • Thường trực HĐND Thành phố
  • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố
  • Ban Pháp chế HĐND Thành phố
 • UBND Thành phố
  • Lãnh đạo UBND thành phố
  • Ủy viên UBND Thành phố
 • Các phòng ban chuyên môn
  • Phòng nội vụ
  • Thanh tra
  • Phòng Giáo dục và đào tạo
  • Phòng Tài nguyên và Môi trường
  • Phòng Văn hóa và Thông tin
  • Phòng Quản lý đô thị
  • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Phòng Kinh tế
  • Phòng Tư pháp
  • Văn phòng HĐND và UBND thành phố
 • Các cơ quan chức năng khác
  • Ban Quản Lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất
  • Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích thành phố
  • Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố
 • UBND phường, xã
  • UBND phường 1
  • UBND phường 2
  • UBND phường 3
  • UBND phường 4
  • UBND phường 5
  • UBND phường 6
  • UBND phường 7
  • UBND phường 8
  • UBND phường 9
  • UBND phường Phú Lâm
  • UBND phường Phú Thạnh
  • UBND phường Phú Đông
  • UBND xã Bình Ngọc
  • UBND xã Bình Kiến
  • UBND xã Hòa Kiến
  • UBND xã An Phú
Văn phòng HĐND và UBND thành phố
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Ông Võ Nguyễn Quốc Thắng
Chức danh:Chánh Văn phòng
Điện thoại:0935 848 727
Email:vonguyenquocthang@phuyen.gov.vn
2
Bà Nguyễn Thị Bích Dy
Chức danh:Phó chánh Văn phòng
Điện thoại:0985319798
Email:nguyuenthibichdy@phuyen.gov.vn
3
Ông Lê Vi Đông
Chức danh:Phó chánh Văn phòng
Điện thoại:0941797278
Email:levidong@phuyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Văn phòng HĐND và UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi chung là HĐND, UBND thành phố) xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác đó.

Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện các chương trình kế hoạch công tác; đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Trực tiếp tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về Kiểm soát thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế, công tác Dân tộc, Ngoại vụ và biên giới.

4. Chủ trì, phối hợp hoặc đôn đốc các phòng, ban, trung tâm, địa phương tham mưu soạn thảo các đề án, báo cáo, tờ trình và các loại văn bản khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

5. Kiểm tra, rà soát về quy trình, nội dung, thể thức, thẩm quyền đối với các hồ sơ do các cơ quan, đơn vị, địa phương trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố để ký ban hành văn bản hoặc cho ý kiến chủ trương.

Trong trường hợp các dự thảo văn bản, hồ sơ trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo yêu cầu về thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục, Văn phòng HĐND và UBND thành phố yêu cầu cơ quan trình hoàn chỉnh lại dự thảo hoặc thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định; trường hợp đề nghị đó không được cơ quan, đơn vị, địa phương trình thống nhất thì Văn phòng HĐND và UBND thành phố báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố biết và chỉ đạo.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố được yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cung cấp các tài liệu, thông tin, số liệu, văn bản có liên quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Hội nghị Ủy ban nhân dân thường kỳ và các hội nghị, cuộc họp, làm việc khác của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các đợt giám sát và tiếp xúc cử tri.

7. Tổ chức thu thập, xử lý, quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết và nhận kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
Chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) và Ban Tiếp công dân Thành phố.

9. Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, sức khỏe sinh sản; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

11. Phối hợp với Phòng Nội vụ, hướng dẫn về nghiệp vụ hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ đối với công chức làm công tác văn phòng của các phòng, ban, công chức Văn phòng- Thống kê cấp xã.

12. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch, quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng HĐND và UBND thành phố; ban hành và quản lý văn bản theo quy định. Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

14. Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định. Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động công tác theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng HĐND và UBND thành phố theo chế độ quy định.

15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

QR