image banner
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Các tiêu chí đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (PDTI)

Chính quyền số

Trụ cột Chính quyền số gồm 07 chỉ số chính, 45 chỉ số thành phần và 133 tiêu chí, cụ thể như sau:

 1. Chỉ số Chuyển đổi nhận thức:

  Gồm 04 chỉ số thành phần, với 13 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về chuyển đổi số, Chính quyền số;
  • Sự quan tâm của người đứng đầu đối với Chuyển đổi số, Chính quyền số;
  • Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về chuyển đổi số, Chính quyền số;
  • Sự hiểu biết của cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước về khái niệm và sự cần thiết chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số.
 2. Chỉ số Kiến tạo thể chế:

  Gồm 04 chỉ số thành phần, với 16 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
  • Môi trường pháp lý, cơ chế chính sách về chuyển đổi số, Chính quyền số/Chính quyền điện tử;
  • Tổ chức, nhân sự chuyên trách về chuyển đổi số;
  • Ngân sách cho công nghệ thông tin.
 3. Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số:

  Gồm 10 chỉ số thành phần, với 28 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Trang bị máy tính cho cán bộ công chức;
  • Mạng LAN, Internet, WAN;
  • Kết nối Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước;
  • Ứng dụng IPv6 trên hạ tầng, mạng lưới dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;
  • Trung tâm dữ liệu;
  • Điện toán đám mây;
  • Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh;
  • Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng;
  • Hệ thống phát triển đô thị thông minh;
  • Nền tảng thanh toán trực tuyến, di động.
 4. Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số:

  Gồm 03 chỉ số thành phần, với 16 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Sự sẵn sàng của dữ liệu;
  • Kết nối, chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở;
  • Dữ liệu lớn và công cụ phân tích dữ liệu lớn.
 5. Chỉ số Hoạt động Chính quyền số:

  Gồm 16 chỉ số thành phần, với 39 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Thư điện tử;
  • Hệ thống Quản lý văn bản điều hành;
  • Chữ ký điện tử, chữ ký số;
  • Các ứng dụng số cơ bản;
  • Hệ thống thông tin báo cáo;
  • Hội nghị truyền hình trực tuyến;
  • Hoạt động kiểm tra thông qua môi trường số;
  • Hệ thống Một cửa điện tử;
  • Cổng dịch vụ công;
  • Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến;
  • Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến;
  • Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến;
  • Mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
  • Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
  • Cổng Thông tin điện tử;
  • Tham gia điện tử của người dân, doanh nghiệp.
 6. Chỉ số An toàn, an ninh mạng:

  Gồm 05 chỉ số thành phần, với 09 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Triển khai an toàn, an ninh theo mô hình 04 lớp;
  • Bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ;
  • Mức độ lây nhiễm mã độc;
  • Tỷ lệ ứng cứu sự cố, xử lý tấn công mạng;
  • Tỷ lệ nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.
 7. Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Chính quyền số:

  Gồm 03 chỉ số thành phần, với 12 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin;
  • Đào tạo kỹ năng số;
  • Đào tạo kỹ năng an toàn thông tin.

Kinh tế số

Trụ cột Kinh tế số gồm 07 chỉ số chính, 36 chỉ số thành phần và 101 tiêu chí, cụ thể như sau:

 1. Chỉ số Chuyển đổi nhận thức:

  Gồm 03 chỉ số thành phần với 09 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Tuyên truyền, phổ biến về kinh tế số;
  • Sự quan tâm của người đứng đầu đối với phát triển kinh tế số;
  • Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
 2. Chỉ số Kiến tạo thể chế:

  Gồm 04 chỉ số thành phần, với 10 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp;
  • Tổ chức, nhân sự và mạng lưới doanh nghiệp kinh tế số;
  • Ngân sách cho phát triển kinh tế số;
  • Đánh giá của doanh nghiệp về thể thế, chính sách phát triển kinh tế số.
 3. Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số:

  Gồm 06 chỉ số thành phần, với 19 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Hạ tầng bưu chính;
  • Hạ tầng viễn thông;
  • Hạ tầng Internet;
  • Website/cổng thông tin điện tử doanh nghiệp;
  • Hạ tầng thanh toán số;
  • Hệ thống thông tin hỗ trợ và xác thực điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số.
 4. Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số:

  Gồm 03 chỉ số thành phần, với 12 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Mức độ xây dựng, số hóa các hạng mục dữ liệu;
  • Mức độ khai thác, sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp;
  • Mức độ thuận tiện, hiệu quả của dữ liệu do cơ quan nhà nước cung cấp.
 5. . Chỉ số Hoạt động Kinh tế số:

  Gồm 14 chỉ số thành phần, với 34 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Phát triển doanh nghiệp công nghệ số;
  • Thúc đẩy hoạt động kinh doanh số, thương mại điện tử;
  • Đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu và phát triển và ICT;
  • Sử dụng công nghệ nền tảng mới;
  • Đóng góp của kinh tế số vào tổng sản phẩm trên địa bàn;
  • Doanh thu trong lĩnh vực ICT;
  • Doanh thu trong lĩnh vực viễn thông, Internet;
  • Doanh thu trong lĩnh vực Thương mại điện tử;
  • Doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh số;
  • Doanh thu trong lĩnh vực kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới;
  • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
  • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics;
  • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng;
  • Hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
 6. Chỉ số An toàn, an ninh mạng:

  Gồm 02 chỉ số thành phần, với 06 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Triển khai an toàn, an ninh mạng cho các doanh nghiệp;
  • Khả năng bảo vệ, ứng cứu sự cố, xử lý tấn công mạng của doanh nghiệp.
 7. Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Kinh tế số:

  Gồm 04 chỉ số thành phần, với 11 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Nhân lực công nghệ số và kinh doanh số;
  • Đào tạo kỹ năng về kinh tế số;
  • Đào tạo nhân lực công nghệ số;
  • Đào tạo nhân lực kinh doanh số.

Xã hội số

Trụ cột Xã hội số gồm 07 chỉ số chính, 27 chỉ số thành phần và 72 tiêu chí, cụ thể như sau:

 1. Chỉ số Chuyển đổi nhận thức:

  Gồm 04 chỉ số thành phần, với 11 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số và xã hội số;
  • Sự quan tâm của người đứng đầu đối với phát triển xã hội số;
  • Chủ trương, định hướng của Đảng, Chính quyền về phát triển xã hội số và chuyển đổi số cho người dân;
  • Sự hiểu biết của người dân về khái niệm và sự cần thiết chuyển đổi số.
 2. Chỉ số Kiến tạo thể chế:

  Gồm 04 chỉ số thành phần, với 10 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Quy định, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển xã hội số, chuyển đổi số cho người dân;
  • Tổ chức, nhân sự chuyên trách về xã hội số;
  • Ngân sách cho phát triển xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi số cho người dân;
  • Đánh giá của người dân về thể chế, chính sách phát triển xã hội số.
 3. Chỉ số Hạ tầng và nền tảng số:

  Gồm 03 chỉ số thành phần, với 14 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Hạ tầng viễn thông, Internet;
  • Hạ tầng bưu chính;
  • Hệ thống thông tin hỗ trợ và xác thực điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số.
 4. Chỉ số Thông tin và Dữ liệu số:

  Gồm 03 chỉ số thành phần, với 07 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Mức độ xây dựng, số hóa các hạng mục dữ liệu;
  • Mức độ khai thác, sử dụng dữ liệu của người dân;
  • Mức độ thuận tiện, hiệu quả của dữ liệu do cơ quan nhà nước cung cấp.
 5. Chỉ số Hoạt động Xã hội số:

  Gồm 05 chỉ số thành phần, với 17 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Sử dụng thiết bị số và truy cập mạng của người dân;
  • Sử dụng dịch vụ số của người dân;
  • Ứng dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng điện tử trong xã hội;
  • Ứng dụng các dịch vụ y tế số cho người dân và xã hội;
  • Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp.
 6. Chỉ số An toàn, an ninh mạng:

  Gồm 05 chỉ số thành phần. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Tỷ lệ người dùng Internet bị lạm dụng thông tin cá nhân hoặc vi phạm quyền riêng tư;
  • Tỷ lệ máy tính bị nhiễm mã độc;
  • Tỷ lệ người dân tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng;
  • Tỷ lệ người dân được tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
 7. Chỉ số Đào tạo và phát triển nhân lực Xã hội số:

  Gồm 03 chỉ số thành phần, với 13 tiêu chí. Các chỉ số thành phần gồm:

  • Trình độ giáo dục của người dân;
  • Đào tạo, giáo dục về chuyển đổi số, xã hội số;
  • Ứng dụng các dịch vụ giáo dục trong xã hội.
Tin mới
Tin nổi bật
QR