image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” là chuyên đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn học tập, triển khai trong năm 2022.

111
Đồng chí Cao Thị Hòa An. Ảnh: NGỌC CHUNG

Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên xung quanh chuyên đề này, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho hay:

- Chuyên đề năm 2022 cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ tỉnh Phú Yên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp nối các chuyên đề trước, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cần cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đồng chí cho biết lý do Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh?

- Trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng cán bộ và công tác cán bộ. Người cho rằng, một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành; đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Người khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Đảng ta cũng xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định… về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động 07-CTr/TU, ngày 2/7/2021 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” là chuyên đề của năm 2022 để triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh.

2
Thường trực Thành ủy Tuy Hòa trao quyết định của Thành ủy về công tác cán bộ. Ảnh: HÀ MY

 * Chuyên đề năm 2022 có những nội dung trọng tâm nào và việc học tập, quán triệt trong toàn tỉnh được tổ chức như thế nào, thưa đồng chí?

- Nội dung chuyên đề 2022 xoay quanh việc tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó cốt lõi là về đạo đức, năng lực chuyên môn, vai trò gương mẫu, tiên phong của người cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải làm tốt công tác cán bộ. Đó là phải làm tốt công tác huấn luyện cán bộ, coi “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; “phải biết rõ cán bộ”, đánh giá đúng cán bộ; phải “khéo dùng cán bộ”, “dùng người đúng chỗ, đúng việc”; “phải có gan cất nhắc cán bộ”, “cất nhắc cán bộ phải vì công tác, tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái” và phải thương yêu, chăm sóc, bảo vệ cán bộ. Những nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ sẽ được cụ thể hóa thành những nội dung gắn với thực tiễn của Phú Yên, thời gian qua đã làm được những việc gì và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề 2022 dưới hình thức trực tuyến tới 54 điểm cầu trong tỉnh với hơn 2.700 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tham dự. Sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai cụ thể những nội dung chuyên đề, đặc biệt cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị đến từng cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

* Để tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 sâu rộng đến toàn Đảng bộ, toàn dân, biến nhận thức thành hành động thực tiễn sinh động và thiết thực, đồng chí có yêu cầu gì với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội?

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần kịp thời đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình, kế hoạch về xây dựng đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2022. Đưa chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, trong sinh hoạt của hội, đoàn thể và các buổi chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân về nội dung và việc triển khai chuyên đề năm 2022, chuyên đề toàn khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng, gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2022 vào xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Kịp thời đề ra các giải pháp tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Việc học tập chuyên đề mới chỉ là bước khởi đầu, còn việc triển khai mới là khâu quan trọng, quyết định kết quả thực hiện chuyên đề. Vì vậy, cấp ủy các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 đạt kết quả cao nhất, mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

 

Theo HÀ MY/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR