image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đưa quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Đó là đánh giá của đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác này năm 2022.

anh tin bai

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022. Ảnh: THÚY HẰNG

Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở góp phần phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân tham gia có hiệu quả những nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên tất cả lĩnh vực, công việc địa phương…

 

Dân chủ, cởi mở và đồng thuận trong Nhân dân

 

Báo cáo tại hội nghị tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh năm 2022, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

 

Để đạt được kết quả nói trên, theo đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, đó là nhờ các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về thực hiện QCDC ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát huy dân chủ XHCN, quyền làm chủ của Nhân dân; Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung triển khai Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 2/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp, trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân gắn với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”…

 

Là một trong những địa phương có nhiều cách làm hay trong công tác thực hiện QCDC ở cơ sở, bà Huỳnh Thị Son, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Hòa chia sẻ: Năm 2022, 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó có 18 cuộc đối thoại, với các ý kiến tập trung vào các vấn đề như bê tông hóa giao thông nội đồng đối với các tuyến đường đất chưa được bê tông hóa; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự, tình trạng phát tờ rơi quảng cáo tín dụng đen trên địa bàn xã… Các ý kiến được lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của UBND xã trao đổi, trả lời và được bà con Nhân dân đồng tình, thống nhất.

 

Theo các đại biểu, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động tích cực trên nhiều mặt, lĩnh vực, tạo đồng thuận và phát huy được trí tuệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn còn một số hạn chế như công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở có lúc, có nơi chưa sâu sát, chưa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Việc tổ chức các hoạt động dân chủ ở các loại hình cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên, còn hình thức, chất lượng chưa cao. Hiệu quả hoạt động của ban thanh tra Nhân dân ở một số cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập chưa cao, còn lúng túng về nội dung và hình thức trong thực hiện giám sát…

 

anh tin bai

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát một công trình nước sạch trên địa bàn xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân). Ảnh: THÚY HẰNG

Gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân

 

Để phát huy hơn nữa các kết quả đạt được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế đang tồn tại, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các ngành, địa phương liên quan và ban chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Đặc biệt là tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Thực hiện QCDC ở cơ sở của Quốc hội khi có hiệu lực thi hành. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là phát huy tính nêu gương của người đứng đầu trong việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tác phong “Gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân” gắn với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phải gắn với việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, trọng tâm là công tác dân vận các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính, thực sự lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận Nhân dân trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài. 

 

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh là rất nặng nề, đòi hỏi phải phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, việc thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội trong thời gian đến càng phải được khẳng định và thể hiện rõ nét hơn.

 

Đồng chí Cao Thị Hòa An,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Theo THÚY HẰNG/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR