image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện

Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” đang được các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng con người phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

anh tin bai

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” tại hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: HÀ MY

Triển khai học tập, tuyên truyền rộng rãi

 

Ngoài tổ chức 1 điểm cầu cấp thành phố, 15 điểm cầu cấp xã, phường kết nối trực tuyến với hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cho toàn tỉnh vào đầu tháng 1/2023; đầu tháng 3/2023, Thành ủy Tuy Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên và xây dựng văn hóa, con người Tuy Hòa phát triển toàn diện” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dành riêng cho cán bộ, đảng viên của thành phố.

 

Theo đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, “muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCN”. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Điều đó được thể hiện một cách liên tục và nhất quán trong văn kiện của các kỳ đại hội đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

 

“Chuyên đề năm 2023 của Thành ủy nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; với mục tiêu xây dựng nền văn hóa, con người Phú Yên và xây dựng văn hóa, con người Tuy Hòa phát triển toàn diện, gắn với phát triển tri thức, thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. Chuyên đề thể hiện sự thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; qua đó xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển thành phố bền vững và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Huỳnh Lữ Tân cho biết.

 

Bí thư Đảng ủy phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) Phạm Minh Thảo cho hay: Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất thiết thực, gần gũi, đáp ứng nhu cầu thực tế. Hiện nay, cùng với các địa phương, phường Phú Đông đang nỗ lực thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy và Thành ủy Tuy Hòa về xây dựng con người phát triển toàn diện gắn với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đô thị mới Nam Tuy Hòa, trong đó, phường Phú Đông là trung tâm. Đảng ủy phường rất quan tâm, coi trọng việc phát triển nhân tố con người một cách toàn diện, giàu có về tri thức và mạnh khỏe về thể chất để phục vụ công tác. Xác định muốn con người phát triển phải xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và xã hội, cho nên, Đảng ủy phường đã đề nghị các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, các trường học, gia đình cùng nhau xây dựng quy chế phối hợp để thực hiện.

 

“Ngoài tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề 2023 đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân trong phường, Đảng ủy phường chỉ đạo đưa chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, sinh hoạt của hội, đoàn thể và các buổi chào cờ Tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên”, ông Thảo cho biết thêm.

 

anh tin bai

Cán bộ, đảng viên trẻ xem triển lãm tranh về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sơn Hòa xem triển lãm tranh về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HÀ MY

Nguồn lực nội sinh là động lực đột phá để phát triển

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước”.

 

Với Phú Yên, tỉnh luôn xác định nguồn lực nội sinh là động lực đột phá để phát triển. Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội được Đảng bộ tỉnh xác định là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động 15-CTr/TU ngày 19/11/2021 về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu là xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện gắn với phát triển tri thức, thể chất, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức về kỹ năng xã hội. Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện” của Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Cuối tháng 1/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh với 70 điểm cầu, hơn 8.250 cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong đó, huyện Tuy An kết nối 24 điểm cầu với trên 4.000 cán bộ, đảng viên tham dự; huyện Đồng Xuân kết nối 17 điểm cầu với trên 2.000 cán bộ, đảng viên tham dự. Hiện nay, để tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 sâu rộng ở các cấp, các ngành, trong toàn đảng bộ, toàn dân; biến nhận thức thành hành động thực tiễn sinh động và thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đang tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề 2023 đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Học tập chuyên đề chỉ là bước khởi đầu, còn cụ thể hóa việc thực hiện mới là khâu quan trọng, quyết định kết quả thực hiện. Vì vậy, để chuyên đề năm 2023 triển khai hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã cần gắn kết việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. 

 

Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

 

Theo KHÁNH HÀ/PYO

Tin mới
Tin nổi bật
QR