image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tuyên truyền - giải pháp quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tuyên truyền về trật tự ATGT là nhiệm vụ thường xuyên, cần được thực hiện liên tục nhằm xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

anh tin bai

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền về trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên. Ảnh: NGÔ XUÂN

Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền

 

Năm 2023, ngay sau khi có Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 165-KH/TU để quán triệt thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ động xây dựng Hướng dẫn 97-HD/BTGTU, ngày 27/7/2023 đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch 165-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Trong những tháng đầu năm 2024, thực hiện Công văn 708-CV/TU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, ngày 11/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 2247-CV/BTGTU đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh với mục tiêu cụ thể là nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân; xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh một cách bền vững.

 

Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; xác định bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển KT-XH của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự ATGT. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

 

Bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên báo chí, đài phát thanh truyền hình, cổng/trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, VCNET…). Tuyên truyền thông qua bản tin thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành, các tài liệu, ấn phẩm, sách, tờ rơi, tờ gấp… một cách có hệ thống, dễ hiểu, nội dung phong phú. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, tọa đàm, hội thảo, phát động các cuộc thi, tìm hiểu về bảo đảm trật tự ATGT...

 

Với việc triển khai tích cực, hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, các hành vi vi phạm luật giao thông giảm đáng kể.

 

Huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò người đứng đầu

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách, hàng hóa; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành trong công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; kịp thời có những phương án, kế hoạch phù hợp với từng thời điểm, tập trung theo chuyên đề đối tượng cụ thể.

 

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành trong công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

 

Nội dung chủ yếu là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới...

 

Trong đó, nhấn mạnh, làm rõ vị trí, vai trò của công tác bảo đảm trật tự ATGT là động lực phát triển KT-XH, là thành tố quan trọng trong giữ vững kỷ cương xã hội, đảm bảo an ninh con người, an ninh chính trị, TTATXH. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cơ quan chức năng - đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục ATGT và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chuẩn mực cho thanh, thiếu nhi… Tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện.

 

Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự ATGT, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, của tỉnh.

 

Đồng thời tập trung nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, chú trọng đổi mới chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; đa dạng hóa tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau.

 

Triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền tại địa phương bằng nhiều hình thức phong phú như: Loa phát thanh, pano, áp phích, băng rôn; phát tờ rơi; phát động cuộc thi tìm hiểu về ATGT, tuyên truyền về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe, nhất là lái xe khách, xe tải… nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của người tham gia giao thông.

 

Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp, trường học… tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên…, về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đồng thời lên án mạnh mẽ đối với các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

 

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT để tổ chức tuyên truyền, răn đe, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, khả năng, kỹ năng về tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp, ngành, nhất là ở các cấp cơ sở.

 

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT, qua đó rút ra những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế để đề ra biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền cho thời gian tiếp theo.

 

Qua sơ kết, tổng kết phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT.

 

NGUYỄN VĂN SỰ

Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin mới
Tin nổi bật
QR